Ontwikkelen professionals systeemspecialist

OPLEIDING SYSTEEMSPECIALIST

 

Een tweejarige opleiding op wo-niveau voor de hbo-opgeleide hulpverlener die zich wil specialiseren op het gebied van complexe relationele problematiek binnen sociale systemen zoals echtparen, (samengestelde) gezinnen, pleeg- en adoptiegezinnen en families met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. De student wordt bekwaam in de verschillende systeemtheoretische stromingen, communicatiewetenschappen, heeft kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie en bio-energetica. Geleerd wordt deze kennis te integreren met de theorieën van het lichaams- en ervaringsgericht werken.
In de opleiding leert de student niet alleen systeemtherapeutisch te werken, maar staat vooral het eigen maken van de systemische visie centraal.

mail voor aanmelden naar 
nks@systeemspecialist.com

Een systeemspecialist verstaat het vak complexe relationele problematiek vanuit een academisch systeemtheoretisch kennisniveau met gebruik van ervaringsgerichte interventietechnieken,  veranderingsprocessen te faciliteren in sociale systemen.

De systeemspecialist richt zich op de onderlinge relaties/verhoudingen en de contexten waarin wij ons tot onszelf en tot elkaar verhouden. De context is bepalend voor hoe ervaren wordt wat er binnen die relaties plaatsvindt. Binnen de contexten krijgen probleemgedrag en pathologie betekenis. De systeemspecialist is vaardig in het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als problemen ervaren worden.
De inzet van de systeemspecialist is er op gericht om het systeem zodanig tot veranderen te bewegen, dat er een nieuw evenwicht kan ontstaan.

Wat doet de systeemspecialist?

De systeemspecialist:

 • Spreekt vitale krachten (humor, agressie en seksualiteit) in de mens aan vanuit het idee dat ieder mens deugt. Hierdoor wordt de integriteit van de mens versterkt.
 • Richt zich op gezondheid en de mens in zijn context waarmee een positief en duurzaam effect op het sociaal functioneren wordt bereikt.
 • Legt het verband tussen gesproken taal en de taal van het lichaam. Via het lichaam voelen we nuances aan nog voordat we er woorden voor hebben.
 • Versterkt het evenwicht van het denken en het voelen, middels ervaringsgerichte interventies. Het versterken van de balans tussen denken en voelen vergroot het zelfbewustzijn en daarmee het zelfvertrouwen en de zelfwaardering.
 • Zoekt naar de betekenis van problemen binnen de relatie. Problemen worden als communicatie beschouwd, waarmee nabijheid in de relatie vergroot wordt
 • Expliciteert de verschillen in de betrekkingen waardoor verdieping in de relatie wordt versterkt en de intimiteit toeneemt.
 • Versterkt het vermogen om in verbinding met de ander autonoom te zijn en daaraan vrijheid in nabijheid te ervaren. Een goede agressieregulatie is hierbij noodzakelijk om goed te kunnen positioneren en de afstand en nabijheid te reguleren.
 • Ziet crisis als een noodzakelijke voorwaarde om verandering/ groei in de relatie te bereiken.
 • Streeft duurzame veranderingen na door innerlijke intenties bij de klant aan te spreken waardoor veranderingskeuzes vanuit de klant zelf worden gemaakt.

Waaruit bestaat de deskundigheid  van de systeemspecialist?/Kerncompetenties van de systeemspecialist

 • De systeemspecialist beschikt over een academisch kennisniveau van de systeemtheorie en communicatiewetenschappen en heeft kennis van de psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en het lichaams- en ervaringsgericht werken. De systeemspecialist weet deze kennis met elkaar te verbinden en is lenig in het toepassen van deze kennis in complexe sociale verhoudingen en contexten.
 • De systeemspecialist is in staat om vanuit een meta- visie een systeemprobleem te analyseren en werkhypothesen te formuleren.
 • De systeemspecialist weet in vastgelopen sociale situaties ruimte te creëren waarbinnen gekozen kan worden voor groei of comfort.
 • De systeemspecialist kan zich zelf als therapeutisch instrument inzetten als onderdeel van het veranderingsproces.
 • De systeemspecialist kan zonder oordeel vanuit oprechte nieuwsgierigheid, verwondering, respect en vrij van oordelen dit proces van verandering begeleiden en daarin een vrije positie behouden.
 • De systeemspecialist heeft sympathie en empathie voor iedereen  in het systeem en kan vanuit zijn bezieling in verbinding zijn.
 • De systeemspecialist beschikt over authenticiteit in de ontmoeting met de klant.

Waar is de systeemspecialist inzetbaar?

De systeemspecialist wordt ingezet in situaties waarbij verstoorde verhoudingen in relaties leiden tot verwijdering, conflicten, gedragsproblemen, klachten of ziekten en vice versa. Binnen de jeugdzorg en jeugdbescherming betekent dit een concrete inzet wanneer in de opvoeding problemen ontstaan tussen ouders en kinderen.

Omdat de systeemspecialist deskundig is op het gebied van alle denkbare relaties, kan hij/zij ook ingezet worden in de hulpverlening aan volwassenen wanneer problemen of ziekte de partnerrelatie verstoren en in de ouderenzorg wanneer er sprake is van levensfaseproblematiek.

De opleiding

De opleiding tot systeemspecialist is voor hulpverleners die zich (verder) willen bekwamen in het gebruikmaken van en zich richten op de relaties die we met onszelf en de ander hebben.  De hulpverlener beschikt over minimaal Hbo-denkniveau en is werkzaam in de hulpverlening/ agogische beroepen of  de ggz.

De opleiding duurt twee jaar. De opleidingsdagen worden, rekening houdend met de landelijke vakantiespreiding, gemiddeld om de week gegeven. De opleidingsdagen worden gekenmerkt door  een afwisselend aanbod van theorie en interactief en ervaringsgericht leren (Leren door doen!). (Zelf)reflectie op hetgeen in de praktijk is geëxperimenteerd, heeft een belangrijke plek in de opleiding. 

In het eerste jaar verwerft de deelnemer de basale vakkennis van het systeemspecialistisch denken en leert vaardigheden in het toepassen hiervan in de praktijk. De deelnemer leert gebruik te maken van ervarings- gerichte interventies.

In het tweede jaar wordt gebouwd op de basis die gelegd is, waarbij de verworven kennis en vaardigheden toegepast worden in complexe sociale situaties. (o.a. samengestelde gezinnen, bij huiselijk geweld, trauma enz.).

In beide leerjaren staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer en zijn systeemspecialistische vaardigheden in de praktijk centraal.

Visie op leren

Binnen het systeemspecialistisch werken, staat lichaamsgericht en ervaringsgericht werken centraal. De systeemspecialistische visie gaat uit van het holistisch mensmodel, waarin  de mens als één geheel wordt gezien. waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Het menselijk bestaan is een lijfelijk bestaan waarin het lichamelijke en geestelijke een ondeelbare eenheid vormen. Mensen communiceren altijd, en kunnen niet niet communiceren communicatietheorie Watzlawick). Wat wij voelen wordt door ons lichaam geuit nog voor wij ons hiervan bewust zijn en onder woorden kunnen brengen wat wij voelen, of wij dit nu willen of niet (bio-energetica). Lichamelijke klachten en psychopathologische verschijnselen kunnen zo verstaan worden als in het lichaam opgeslagen ervaringen en gestolde verhalen waarover het lichaam vertelt. Het lichaam spreekt de mond vooruit!

Het lichaam is niet alleen een “spreekbuis” van uitingen die goed “gelezen” moet worden, maar is ook in staat om ervaringen op te doen en deze op te slaan in het geheugen van het lichaam. Zoals het lichaam vaak onbewust uiting geeft aan de binnenwereld van ieder, zo kan het ook (onbewust) leren van  lichamelijke ervaringen.

In deze opleiding leert de deelnemer zowel de lichaamstaal en- signalen te lezen en te verstaan en met lichaamsgerichte interventies het ervaringsgericht leren te stimuleren.  Omdat relaties worden bepaald door wat er op betrekkingsniveau gecommuniceerd wordt, loopt het lichaamsgericht werken en ervaringsgericht leren van de systeemspecialist in spé,  als een rode draad door de opleiding.

In de opleiding zal er voortdurend een cyclus zijn waarbij de leerstof  (theoretisch en ervaringsgericht) aangereikt wordt en je aan de hand hiervan op ontdekkingstocht  gaat door te experimenteren en ervaren in oefensituaties en in de praktijk. Vervolgens geeft de reflectie hierop betekenis en verinnerlijking.

Supervisie

De persoonlijke eigenschappen van de systeemspecialist zijn doorslaggevend voor de therapieresultaten. Omdat de systeemspecialist zich voortdurend dynamisch beweegt op het persoonlijke en interpersoonlijke terrein en zelf het “gereedschap” is, is zelfkennis en bewust zijn van de oorsprong van het eigen handelen noodzakelijk.

In de opleiding wordt verband gelegd tussen de opgedane kennis en de kwaliteiten van de deelnemer. Gedurende de supervisie wordt gereflecteerd op  kennis, vaardigheden en de eigen socialisatie.

Om de vertaling van theorie naar praktijk te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van  “het leerhuismodel” waarin  zo veel als mogelijk met cliënten en een “reflectingteam”  gewerkt wordt. De echte praktijk als leerplaats.

Filosofie

Om goed te kunnen reflecteren op ons handelen is bezinning nodig op de vraag “waarom wij vinden wat wij vinden” en hoe deze ideevormingen ons handelen in de praktijk bepalen. De filosofie helpt ons daarbij. Aansluitend bij de thema’s die in de opleiding aan de orde komen een module filosofie gegeven. Thema’s die aan de orde komen zijn: Familie en relaties, identiteit, waarheid en wetenschap, seksualiteit, rouw en verlies,  agressie en geweld, leren en veranderen.

Afsluiting van de opleiding

De opleiding wordt afgerond door het schrijven van een thesis en door een presentatie naar aanleiding van de thesis. Ook het schrijven van reflectieverslagen, filosofische blogs behoort tot de exameneisen.

Literatuur:

De basisliteratuur voor de opleiding:

Savenije, A. Handboek systeemtherapie,  ISBN 978 90 5898 2575

Handboek gezinstherapie verkrijgbaar op de eerste lesdag á €75,-

Olthof, J. Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk, ISBN 9789 0589 82 16 2

White, M. Narratieve therapie in de praktijk, ISBN 9789 07972 9036

Olthof, J. De mens als verhaal. ISBN 90352 1483 8

Eerenbeemt van den E.M.A. van Heusden & D. Schluter Balans in beweging. ISBN 9789060206508

Johnson Sue. Houd me vast. ISBN 9789 0215 52 682

Schnarch, D. Passionate Marriage, W.W.Norton, New York, 2009, ISBN 9780 393 33 427 2

Willemse, J. Anders kijken, Theorie en praktijk van de systeem benadering,  ISBN 9789 0313 92 124

Prof. Dr. Bessel van der Kolk, Trauma sporen, ISBN 9789463160315

Peter A. Levine, De stem van je lichaam, ISBN 9789069639741

Lowen Alexander, Bio Energetica, ISBN 90 6325 274 9

 

De opleiders:

Hoofdopleider:

 • C. Woortman, systeemtherapeut en ervaren in de jeugdhulpverlening in gedwongen en vrijwillig kader.

Co- opleiders:

 • M.J. Ririhena-Sturm, geregistreerd systeemspecialist, werkzaam binnen de SGGZ, ervaren in jeugdhulpverlening in gedwongen en vrijwillig kader, SKJ geregistreerd
 • R. Meza, geregistreerd systeemspecialist, eigenaar praktijk interactie, ervaren in jeugdhulpverlening in vrijwillig en gedwongen kader, SKJ geregistreerd

Gastdocenten:

 • Dhr. dr. J. Terpstra, psychiater
 • Mevr. J.W. Catsburg GZ psycholoog
 • Dhr.  drs. J. Krijger, psycholoog BSc en filosoof MSc

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor BAMW, de V&VN GGZ en SPV, SKJ en de SRVB.

Erkenning
De opleiding is erkend door het Nederlands Kwaliteitsregister van Systeemspecialisten (NKS)
T&C systeemtherapeuten is officieel erkend door en geregistreerd bij het CRKBO

Toelatingseisen
De deelnemer heeft minimaal een erkend HBO diploma in de agogische beroepen en is werkzaam binnen de hulpverlening. Daarnaast heeft de deelnemer kennis van de psychopathologie en ontwikkelingspsychologie.

 

Kosten
De kosten voor de tweejarige opleiding tot systeemspecialist zijn € 8000,-. Op aanvraag is een betalingsregeling mogelijk. Na de aanmelding ontvangt u de gegevens van de opleiding en een nota. Deelname wordt mogelijk op basis van volgorde van binnenkomst van betaling.

Boeken voor de opleiding worden door de deelnemer zelf aangeschaft. Kosten bedragen ongeveer € 450,- in totaal. 

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen  en die samen met een pasfoto en kopie van het diploma op te sturen.

Voor aanmelding, neem contact op met: nks@systeemspecialist.com

Opleidingsdata

De opleidingsdag is om de week gepland op een vaste weekdag, rekening houdend met de landelijke schoolvakanties.

Locatie

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met nks@systeemspecialist.com