Lid worden NKS

SAMENWERKING NKS EN DE NFG

Als NKS-lid kun je lid worden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG). De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG biedt ondersteuning bij het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars, de koepelorganisatie én de politiek. Zij bewaken de kwaliteit van zorg en kunnen de verplichtingen die de Wkkgz stelt overnemen zodat je cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

LID WORDEN NKS

Nederlands Kwaliteitsregister voor Systeemspecialisten (NKS)
Hét registratiesysteem waarmee je als systeemspecialist inzichtelijk kunt maken dat jij staat voor deskundigheid en kwaliteit van hulpverlening. Voor informatie over wat een systeemspecialist is, geeft het beroepsprofiel een duidelijk en compleet beeld.

Wat is het kwaliteitsregister?
Een registratiesysteem voor systeemspecialisten. In het NKS worden je activiteiten als systeemspecialist in het kader van bij- en nascholing geregistreerd.

Deskundigheidsbevordering
Of je nu in loondienst bent of als zelfstandig systeemspecialist je beroep uitoefent, het NKS is dé wijze waarop je kunt aantonen dat jij je deskundigheid op peil houdt. Dit is belangrijk voor jezelf, je cliënten en je werkgever. In je portfolio staan alle activiteiten die jij gevolgd hebt om je kennis op peil te behouden.

Kwaliteit van systeemtherapeutische hulpverlening en de systeemspecialist
Het NKS stelt heldere eisen aan kwaliteiten van de systeemspecialist, zoals beschreven in het “Beroepsprofiel”. Met je inschrijving in het register kun je aantonen dat je aan de kwaliteitseisen van de systeemspecialist voldoet en vakbekwaam bent in je beroepsuitoefening. Een professionele standaard waarmee jouw deskundigheid als systeemspecialist geborgd is.

Deskundigheidsgebied
Systeemspecialisten kunnen op een professionele manier  systeemtherapeutisch werken met complexe relationele problemen en zijn daartoe bevoegd en bekwaam. Systeemspecialisten zijn geschoold in: de systeemtheorieën,  communicatietheorieën, sociale wetenschappen de en de ervarings- en lichaamsgerichte psychotherapie. Systeemspecialisten zijn in een breed veld binnen de zorg werkzaam. Te denken valt aan de GGZ, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, ouderenzorg, revalidatie, forensische zorg, verslavingszorg, reïntegratiebedrijven, als bedrijfsmaatschappelijk werker (ook bij defensie) enz.

Toelating tot het NKS
Wanneer je in het bezit van het diploma systeemtherapie-opleiding “systeemspecialist”, kun je opgenomen worden in het NKS. 

Volg je de opleiding tot “systeemspecialist” dan word je bij aanvang van de opleiding gratis ingeschreven als systeemspecialist(i.o.). 
Na behalen van het diploma “systeemspecialist” wordt je i.o.-registratie automatisch omgezet naar registratie met diploma. Vanaf dat moment betaal je de registratiekosten. Natuurlijk wordt je hierover tijdig geïnformeerd.

Wanneer je als lid bent ingeschreven bij de NVRG kun je een schriftelijk verzoek doen tot opname in het NKS. Dit verzoek moet gericht worden aan de registercommissie.

Aanmelding NKS
Aanmelding kan middels invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (aanmeldingsformulier)

Kosten registratie?
Inschrijvingskosten in het NKS bedragen € 165,= per kalenderjaar. Geregistreerde leden ontvangen korting op de bij- en nascholingsactiviteiten die worden georganiseerd door de NKS en T&C systeemtherapie.

Herregistratie en Accreditatie
Elke systeemspecialist zorgt door middel van regelmatige bijscholing voor het up-to-date zijn van de eigen professionele kennis. Voor de registratie zijn minimaal 30 erkende scholingspunten in de twee jaar nodig. Voor elk van de volgende onderdelen moeten punten behaald worden:

  • Elk jaar 1 verplichte deelname aan de NKS terugkomdag (8 punten per NKSdag)
  • Reflectie: Minimaal 6 punten in 2 jaar d.m.v. supervisie.
  • Overige scholing/ persoonlijke ontwikkeling minimaal 8 punten.

Eén punt staat gelijk aan één bij- of nascholingsuur.
Eén keer in de twee jaar beoordeelt de registercommissie of de geregistreerde professionele ontwikkeling aan de criteria voor herregistratie voldoet.

Geregistreerde systeemspecialisten in het NKS die zelf een lezing of presentatie verzorgen op het gebied van het systeemspecialistisch werken kunnen een accreditatieverzoek indienen. Voor het geven van een presentatie of lezing verwerft de systeemspecialist twee punten per uur.

Accreditatieformulier NKS

Aftekenlijst supervisie NKS

De registercommissie beoordeelt accreditatieverzoeken voor bij- en nascholing. Verzoeken kunnen ingediend worden bij de registercommissie. Het verzoek wordt beoordeelt op systeemspecialistische inhoud, tijdsduur en didactiek. Aan het aanvragen van accreditatie zijn geen kosten verbonden. Voor accreditatieverzoeken m.b.t. congressen e.d. moeten vergezeld gaan van de aankondiging, opgave van de inhoud en natuurlijk het deelnamebewijs.

Verwijzers en cliënten
Systeemspecialisten die in het register zijn opgenomen zijn bevoegd en bekwaam in het uitoefenen van de Systeemtherapie en het bieden van systeemspecialistische therapie.

Registercommissie
De registercommissie stelt het beleid vast om de deskundigheid van systeemspecialisten op een transparante wijze te borgen. De commissie besluit over registratie en herregistratie, accreditatie, kwaliteitsborging. De commissieleden dragen zorg voor het  vergroten van de bekendheid van het NKS en het vak van systeemspecialist in de hulpverleningssector en daarbuiten, bijv. in het bedrijfsleven. De commissie zet zich in om vernieuwend en actueel aan te sluiten bij recente ontwikkelingen in het werkgebied. Zij  is betrokken bij beleidsontwikkelingen, opleiding en onderzoek.

Samenstelling van de registercommissie
Gestreefd wordt naar een gemêleerde samenstelling qua leeftijd, ervaring en werkveld.

Voorzitter:          Marjan Ririhena-Sturm
Penningmeester: Natascha Korporaal
Algemeen lid:     Ramona Meza
Algemeen lid:     Renate Niks

Klachtencommissie

Klachtenfunctionaris: Erwin Tulen, Vertrouwenspersoon en Mediato