Systeemtherapie-opleiding

 

Een tweejarige opleiding op masterniveau voor de hbo-opgeleide hulpverlener die zich wil specialiseren op het gebied van complexe relationele problematiek binnen sociale systemen zoals echtparen, (samengestelde) gezinnen, pleeg- en adoptiegezinnen en families met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Klik hier om de brochure te downloaden (pdf-bestand 5 MB)

Waarom een systeemspecialist?

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door ontwikkelingen waarin de overheid zich in toenemende mate terugtrekt, de mens meer zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn gezondheid en welzijn en de oplossing voor problemen meer gezocht moet worden in de context waar het probleem zich voor doet. Klinische zorg, justitiële en residentiele voorzieningen worden in hoog tempo afgebouwd. Dwang en drang moeten worden teruggedrongen.

Tegelijkertijd neemt de individualisering en sociale uitstoting toe. Omdat de mens een sociaal wezen is,  groeit door deze  maatschappelijke ontwikkeling het belang en de behoefte om je verbonden te voelen met jezelf in relatie tot je omgeving. Hiertoe is nodig dat wij als mensen de balans weten te vinden in ons denken en ons voelen.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen  vragen om een (ambulante) hulpverlener die met een hoge mate van  deskundigheid in staat is om in zo kort mogelijke tijd duurzame veranderingen te bewerkstelligen. Efficiëntie en effectiviteit moeten nagestreefd worden. In de opleiding leer je niet alleen wat je doet en hoe je systeemgericht kunt werken, maar vooral staat het eigen maken van de systemische visie centraal. Het waarom van je systemische doen en laten

Wat is een systeemspecialist?

Een systeemspecialist verstaat het vak complexe relationele problematiek vanuit een academisch systeemtheoretisch kennisniveau met gebruik van ervaringsgerichte interventietechnieken,  veranderingsprocessen te faciliteren in sociale systemen.

De systeemspecialist is deskundig op het gebied van relaties die we met anderen hebben en de relatie die we met onszelf hebben en hoe deze twee soorten van relaties op elkaar van invloed zijn.  De systeemspecialist richt zich op de onderlinge relaties/verhoudingen en de contexten waarin wij ons tot onszelf en tot elkaar verhouden omdat de context bepalend is voor hoe ervaren wordt wat er binnen die relaties plaatsvindt. Binnen de contexten krijgen probleemgedrag en pathologie betekenis. De systeemspecialist is vaardig in het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als problemen ervaren worden.

Problemen zijn van het leven. De systeemspecialist lost het probleem van de klanten niet op. Ook heeft hij geen oordeel over de oplossing die de klanten “moeten” kiezen. De systeemspecialist bewerkstelligt duurzame veranderingsprocessen door de klant in beweging te zetten om zelf te leren zich tot problemen in het leven te verhouden en op te lossen.

Wat doet de systeemspecialist?

De systeemspecialist:

 • spreekt vitale krachten (humor, agressie en seksualiteit) in de mens aan vanuit het idee dat ieder mens deugt. Hierdoor wordt de integriteit van de mens versterkt
 • richt zich op gezondheid en de mens in zijn context  waarmee een positief en duurzaam effect op het sociaal functioneren wordt bereikt
 • legt het verband tussen gesproken taal en de taal van het lichaam. Via het lichaam voelen we nuances aan nog voordat  we er woorden voor hebben
 • versterkt het evenwicht van het denken en het voelen, middels ervaringsgerichte interventies. Het versterken van de balans tussen denken en voelen vergroot het zelfbewustzijn en daarmee het zelfvertrouwen en de zelfwaardering
 • zoekt naar de betekenis van problemen binnen de relatie. Problemen worden als communicatie beschouwd, waarmee nabijheid in de relatie vergroot wordt
 • expliciteert de verschillen in de betrekkingen waardoor verdieping in de relatie wordt versterkt en de intimiteit toeneemt
 • versterkt het vermogen om in verbinding met de ander  autonoom te zijn en daaraan vrijheid in nabijheid te ervaren. Een goede agressieregulatie is hierbij noodzakelijk om goed te kunnen positioneren en de afstand en nabijheid te reguleren
 • ziet crisis als een noodzakelijke voorwaarde om verandering/ groei in de relatie te bereiken
 • streeft duurzame veranderingen na door innerlijke intenties bij de klant aan te spreken waardoor veranderingskeuzes vanuit de klant zelf worden gemaakt

Waaruit bestaat de deskundigheid  van de systeemspecialist?

De systeemspecialist beschikt over een academisch kennisniveau van de systeemtheorie en communicatiewetenschappen en heeft kennis van de psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en het ervaringsgericht werken. Hij/ zij weet deze kennis met elkaar te verbinden en is lenig in het toepassen van deze kennis in complexe sociale verhoudingen en contexten.

De systeemspecialist is in staat om vanuit een meta- visie een systeemprobleem te analyseren en werkhypothesen te formuleren.

De systeemspecialist weet in vastgelopen sociale situaties ruimte te creëren waarbinnen gekozen kan worden voor groei of comfort.

De systeemspecialist kan zich zelf als therapeutisch instrument inzetten als onderdeel van het veranderingsproces.

De systeemspecialist kan zonder oordeel vanuit oprechte nieuwsgierigheid, verwondering, respect en vrij van oordelen dit proces van verandering  begeleiden en daarin een vrije positie behouden.

De systeemspecialist  heeft sympathie en empathie voor iedereen  in het systeem en kan vanuit zijn bezieling in verbinding zijn.

De systeemspecialist beschikt over authenticiteit in de ontmoeting met de klant.

Waar is de systeemspecialist inzetbaar?

De systeemspecialist wordt ingezet in situaties waarbij verstoorde verhoudingen in de betrekking leiden tot verwijdering, conflicten, gedragsproblemen, klachten of ziekten en vice versa.

Binnen de jeugdzorg en –bescherming  wanneer in de opvoeding problemen ontstaan tussen ouders en kinderen. In de hulpverlening aan volwassenen wanneer problemen of ziekte de partnerrelatie verstoren en in de ouderenzorg wanneer er sprake is van levensfaseproblematiek.

De opleiding

De opleiding tot systeemspecialist is voor hulpverleners die zich (verder)willen bekwamen in het gebruikmaken van en zich richten op de relaties die we met onszelf en de ander hebben.  De hulpverlener beschikt over minimaal Hbo-denkniveau en is werkzaam in de hulpverlening/ agogische beroepen of  de ggz.

De opleiding duurt twee jaar. De opleidingsdagen worden, rekening houdend met de landelijke vakantiespreiding, gemiddeld om de week gegeven. De opleidingsdagen worden gekenmerkt door  een afwisselend aanbod van theorie en interactief en ervaringsgericht leren (Leren door doen!) en reflecteren op hetgeen in de praktijk is geëxperimenteerd.

In het eerste jaar verwerft de deelnemer de basale vakkennis van het systeemspecialistisch denken en leert vaardigheden in het toepassen hiervan in de praktijk. De deelnemer leert gebruik te maken van ervarings- gerichte interventies.

In het tweede jaar wordt gebouwd op de basis die gelegd is, waarbij de verworven kennis en vaardigheden toegepast worden in complexe sociale situaties. (o.a. samengestelde gezinnen, bij huiselijk geweld, trauma enz.).

In beide leerjaren staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer en zijn systeemspecialistische vaardigheden in de praktijk centraal.

Visie op leren

Het menselijk bestaan is een lijfelijk bestaan waarin het lichamelijke en geestelijke een ondeelbare eenheid vormen. Mensen kunnen niet niet communiceren. Wat wij voelen wordt door ons lichaam geuit nog voor wij ons hiervan bewust zijn en onder woorden kunnen brengen wat wij voelen, of wij dit nu willen of niet. Lichamelijke klachten en psychopathologische verschijnselen kunnen zo verstaan worden als in het lichaam opgeslagen ervaringen en verstolde verhalen waarover het lichaam vertelt. Het lichaam spreekt de mond vooruit!

Het lichaam is niet alleen een “spreekbuis” van uitingen die goed “gelezen” moet worden, maar is ook in staat om ervaringen op te doen en deze op te slaan in het geheugen van het lichaam. Zoals het lichaam vaak onbewust uiting geeft aan de binnenwereld van ieder, zo kan het ook (onbewust) leren van  lichamelijke ervaringen.

In deze opleiding leert de deelnemer zowel de lichaamstaal en- signalen te lezen en te verstaan en met lichaamsgerichte interventies het ervaringsgericht leren te stimuleren.  Omdat relaties worden bepaald door wat er op betrekkingsniveau gecommuniceerd wordt, loopt het lichaamsgericht werken en ervaringsgericht leren van de systeemspecialist in spé,  als een rode draad door de opleiding.

In de opleiding zal er voortdurend een cyclus zijn waarbij de leerstof  (theoretisch en ervaringsgericht) aangereikt wordt en je aan de hand hiervan op ontdekkingstocht  gaat door te experimenteren en ervaren in oefensituaties en in de praktijk. Vervolgens geeft de reflectie hierop betekenis en verinnerlijking.

Supervisie

De persoonlijke eigenschappen van de systeemspecialist zijn doorslaggevend voor de therapieresultaten. Omdat de systeemspecialist zich voortdurend dynamisch beweegt op het persoonlijke en interpersoonlijke terrein en zelf het “gereedschap” is, is zelfkennis en bewust zijn van de oorsprong van het eigen handelen noodzakelijk.

In de opleiding wordt verband gelegd tussen de opgedane kennis en de kwaliteiten van de deelnemer. Gedurende de supervisie wordt gereflecteerd op  kennis, vaardigheden en de eigen socialisatie.

Om de vertaling van theorie naar praktijk te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van  “het leerhuismodel” waarin  zo veel als mogelijk met cliënten en een “reflecting team” gewerkt wordt. De echte praktijk als leerplaats.

Filosofie

Om goed te kunnen reflecteren op ons handelen is bezinning nodig op de vraag “waarom wij vinden wat wij vinden” en hoe deze ideevormingen ons handelen in de praktijk bepalen. De filosofie helpt ons daarbij. Aansluitend bij de thema’s die in de opleiding aan de orde komen een module filosofie gegeven. Thema’s die aan de orde komen zijn: Familie en relaties, identiteit, waarheid en wetenschap, seksualiteit, rouw en verlies,  agressie en geweld, leren en veranderen.

Literatuur

De basisliteratuur voor de opleiding:

 • * Willemse, J., Anders kijken, een breder zicht op menselijk gedrag. Theorie en praktijk van de systeem benadering, ISBN 9789 0313 92 124

  * Savenije, A. e.a. (red), Handboek Systeemtherapie, De Tijdstroom, Utrecht, 2008, ISBN 9789 058 98 1417

  * Schnarch, D. Passionate Marriage, W.W.Norton, New York, 2009, ISBN 9780 393 33 427 2

  * Olthof, J. Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk, De Tijdstroom, 2012, ISBN 9789 0589 82 16 2

  * Olthof J. De mens als verhaal. ISBN 90352 1483 8

  * Rober, P. Samen in therapie, Acco, 2009, ISBN 90 334 5103 4

  * Lowen Alexander, Bio Energetica. ISBN 90 6325 274 9

  * Hal & Sidra Stone ,Thuiskomen in jezelf, ‘Voice Dialogue’, ISBN 9789 077770047

  * Ivan Boszormenyi-Nagy , Grondbeginselen van de contextuele benadering. ISBN 9789 060 20 771 0

  * Johnson Sue. Houd me vast. ISBN 9789 0215 52 682

  * White, M. Narratieve therapie in de praktijk, ISBN 9789 07972 9036

De opleiders

 • Dhr. T. Visser, systeemtherapeut met  ervaring in de GGZ en de acute psychiatrie .
 • Dhr. C. Woortman, systeemtherapeut en ervaren in de kinder- en jeugdhulpverlening in gedwongen en vrijwillig kader.

Gastdocenten

 • Dhr. dr. J. Terpstra, psychiater
 • Mevr. drs. M. Rensen, gz-psycholoog
 • Dhr.  drs. J. Krijger, filosoof (i.o.)

Accreditatie

Deze systeemtherapie-opleiding is geaccrediteerd door BAMW, de V&VN, GGZ en SPV, NIP lichaamsgericht werkend psycholoog, NIP psycholoog mediator, SRVB.

T&C systeemtherapeuten is officieel erkend en geregistreerd bij de CRKBO.

Toelatingseisen

De deelnemer heeft minimaal een erkend HBO diploma in de agogische beroepen en is werkzaam binnen de hulpverlening. Daarnaast heeft de deelnemer kennis van de psychopathologie en ontwikkelingspsychologie.

Kosten

De kosten voor de tweejarige opleiding tot systeemspecialist zijn € 8000,-. Op aanvraag is een betalingsregeling mogelijk. Na de aanmelding ontvangt u de gegevens van de opleiding en een nota. Deelname wordt mogelijk op basis van volgorde van binnenkomst van betaling.

Boeken voor de opleiding worden door de deelnemer zelf aangeschaft. Kosten bedragen ongeveer € 250,- in totaal.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen  en die samen met een pasfoto en kopie van het diploma op te sturen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Opleidingsdata

De opleidingsdag is om de week gepland op een vaste weekdag, rekening houdend met de landelijke schoolvakanties.

Groep SSB 2015 (woensdagen)
Dag 1. 18 mrt 2015
Dag 2. 1 apr 2015
Dag 3. 15 apr 2015
Dag 4. 13 mei 2015
Dag 5. 27 mei 2015
Dag 6. 10 jun 2015
Dag 7. 24 jun 2015
Dag 8. 1 jul 2015
Dag 9. 2 sep 2015
Dag 10. 16 sep 2015
Dag 11. 30 sep 2015
Dag 12. 14 okt 2015
Dag 13. 4 nov 2015
Dag 14. 18 nov. 2015
Dag 15. 2 dec 2015
Dag 16. 16 dec 2015
Dag 17. 6 jan 2016
Dag 18. 20 jan 2016
Dag 19. 3 feb 2016
Dag 20. 17 feb 2016
Dag 21. 9 mrt 2016
Dag 22. 23 mrt 2016
Dag 23. 6 apr 2016
Dag 24. 20 apr 2016
Dag 25. 11 mei 2016
Dag 26. 25 mei 2016
Dag 27. 8 jun 2016
Dag 28. 22 jun 2016
Dag 29. 6 jul 2016
Dag 30. 7 sep 2016
Dag 31. 21 sep 2016
Dag 32. 5 okt 2016
Dag 33. 2 nov 2016
Dag 34. 16 nov 2016
Dag 35. 30 nov 2016
Dag 36. 14 dec 2016
Dag 37. 11 jan 2017
Dag 38. 25 jan 2017
Dag 39. 8 feb 2017
Dag 40. 8 mrt 2017

Locatie

De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2, 8091 GA Wezep (bij Zwolle)

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met één van de opleiders:
T. Visser, e-mail: teovisser@solcon.nl, tel : 06-54333855
C . Woortman, e-mail: careywoortman@planet.nl, tel : 06-10232622